วิธีการชำระเงิน

เอกสารที่แนบ

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 555-555-5555 บางโพ ABC company ออมทรัพย์
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 83838383838 เชียงใหม่ Hello ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3333333333 บางสะพาน นายภควัต รักศรี ออมทรัพย์
ธนาคารออมสิน 2123456789 paran phakhawat ออมทรัพย์