รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

banbungdairy cooperative

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด   จัดตั้งโดยการพัฒนาจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนกับรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งได้จักสรรเงินให้ศูนย์แห่งนี้ 35,000 เหรียญ หรือประมาณ 750,000  บาท และได้รับการสนับสนุนบริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ จากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ ท่านดรงค์ สิงห์โตทอง และเป็นประธานกรรมการบริหารงาน สนับสนุนกิจการมีการเติบโตขึ้นมา จึงได้จัดตั้งเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์เริ่มดำเนินการรวบรวมน้ำนมดิบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 ในรูปแบบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคร่วมกับถือหุ้นมูลค่าหุ้นละ 200 บาท จำนวน 585 หุ้น   มีทุนดำเนินการเริ่มแรก 117,000 บาท ในปีแรกรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก 14 ราย จำนวนน้ำนมดิบ 133, 854 กิโลกรัมในราคาเฉลี่ย 6.45 บาท/กิโลกรัม โครีดนมตลอดปีเฉลี่ย 54 ตัว รีดน้ำนมได้เฉลี่ยวันละ 5.70 กิโลกรัม/วัน มีประชากรโคนมทั้งสิ้น 716 ตัว

                ต่อมาปี 2531 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแห่งนี้ได้ทำธุรกิจเจริญก้าวหน้าขึ้น คณะกรรมการและสมาชิกทุกคนร่วมกันพัฒนา จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 โดยจดทะเบียนชื่อ “ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด “  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส (ก) 20/2531   มีแผนดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์เต็มรูปแบบ คือสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ สมาชิกเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จำหน่ายเองทั้งหมด รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ นมผงเลี้ยงลูกโค แร่ธาตุ ยารักษาโรค และอื่นๆ มาบริการสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

                ปัจจุบันสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแห่งที่สอง ที่ หมู่ 3

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด   ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดตั้งเป็นตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจำตำบล และพัฒนาเป็นโรงนม เพื่อผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีการผลิตไอศกรีม เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทั่วไปได้บริโภคนมคุณภาพจากเกษตรกร ซึ่งเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตร อันเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพพระราชทานนี้ โดยมีการรับน้ำนมดิบจากสมาชิกในเขตอำเภอหนองใหญ่กว่า  50 หลังคาเรือน เฉลี่ยวันละ   5,000 กิโลกรัม

                จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน   130 ราย รับน้ำนมดิบเฉลี่ยทั้งสหกรณ์ 6,000 กิโลกรัม/วัน ในราคาเฉลี่ย 15.80 บาท/กิโลกรัม มีประชากรโคจำนวน 1,630 ตัว โดยปัจจุบันทางภาครัฐได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโคนมขยายตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้คนไทยได้ดื่มสดมีคุณภาพ อันประโยชน์ต่อเด็กและผู้ใหญ่ในการบำรุงร่างกาย และช่วยเกษตรกรมากกว่าร้อยครัวเรือน

ป้ายทางเข้างสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร

ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร