รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

BL Farmer\'s Shop

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

      สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการมากว่า 70 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 12,000 คน โดยครอบครัวหนึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้เพียง 1 คน ขณะที่ประชากรในอำเภอบ้านลาด มีอยู่ประมาณ 14,000 ครอบครัว ฉะนั้นสมาชิกสหกรณ์จึงคิดเป็นสัดส่วน 90% ของประชากรทั้งอำเภอ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ทุกคนให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ มีความรักและศรัทธาต่อองค์กร เพราะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของสหกรณ์ จึงร่วมมือร่วมใจกันดำเนินธุรกิจและเข้ามาใช้บริการของสหกรณ์

      ปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ปล่อยเงินมึง้ให้สมาชิกนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้สมาชิก มีทั้งวัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง และมีปั๊มน้ำมัน ธุรกิจการขาย และแปรรูป สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เพื่อทำการแปรรูปในโรงสีของสหกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Codex, GMP, HACCP และจำหน่ายเป็นข้าวสาร ข้าวขาว 5% ภายใต้ตราข้าวสารสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคายุติธรรม นอกจากนี้ สหกรณ์ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อสร้างอาคารปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไว้บริการแก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจ ช่วยให้ผลผลิตข้าวของสมาชิกมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

 พร้อมกันนี้ยังมีธุรกิจส่งเสริมการเกษตรและการส่งออก โดยสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกปลูก กล้วยหอมทองปลอดสารเคมี เป็นรายได้เสริม เพื่อส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น มีการทำข้อตกลงซื้อขายระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด กับสหกรณ์ผู้บริโภค PAL SYSTEM ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 520 ราย ซึ่งผลผลิตกล้วยหอมทองเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จนกระทั่งผลผลิตไม่พอจำหน่าย จึงนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างชื่อและรายได้ให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังมีธุรกิจตลาดกลางพืชผักผลไม้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีศูนย์กลางในการตกลงซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
 
และล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นำร่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์สหกรณ์วาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ ทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด มีสินค้าข้าวอยู่แล้ว ก็ได้สร้างเครือข่ายกับสหกรณ์ในพื้นที่อื่นในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวมถึงกระจายไปยังสหกรณ์และร้านค้าของสมาชิกในจังหวัดเพชรบุรีอีกต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นี้ จะช่วยให้สมาชิกผู้ผลิตสินค้ามีแหล่งจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ที่สำคัญสมาชิกสหกรณ์ที่ซื้อสินค้าจากศูนย์ก็จะได้สินค้าดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม และยังได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนอีกด้วย

 นอกจากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์แล้ว ทางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ได้ทำโครงการฟาร์มเมอร์ส ช็อป โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และจังหวัดเพชรบุรี ในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรชุมชน ที่ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

     ร้านค้าสหกรณ์บ้านลาด เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับภาค เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกน้ำตาลโตนด กะปิ ข้าวสาร กล้วยหอมทอง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ในใต้แบรนด์ BL

...ในเบื้องต้นได้ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนก่อน แต่ในอนาคตจะสร้างเครือข่ายการตลาดขยายไปสู่ระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศต่อไป.

รู้จักน้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนดเป็นวัตถุดิบคู่ครัวไทยมาช้านานหลายร้อยปี
สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน
เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยวิธีทางธรรมชาติ
ได้รสชาติดี หวานหอม และปลอดภัย

1 ครัวเรือน = 1 กิโลกรัม

เราอยากให้ทุกครัวเรือนมีน้ำตาลโตนดแท้ติดครัวไว้ ใช้ปรุงอาหารได้ทุกเมื่อ
โดยใน 1 ปี อาจมีน้ำตาลโตนดแท้ไว้ใช้ 1-2 กระปุก (ประมาณ 1 กิโลกรัม)

น้ำตาลโตนด “แท้” คืออะไร

เราผลิตน้ำตาลโตนดแท้แบบดั้งเดิม (Home Made)
โดยนำ น้ำตาลสด จากต้นตาลโตนดที่เก็บได้ในทุกๆ เช้า มาเคี่ยวบนเตาไฟทันที
ไม่ผสมส่วนประกอบอื่นใดในทุกขั้นตอนการผลิต

น้ำตาลโตนดที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดจำนวนมาก
มักจะมีส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำตาลทราย
ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่า และทำให้ได้รสชาติที่ต่างไปจากน้ำตาลโตนดแท้

การเก็บรักษา

น้ำตาลโตนดแท้ เมื่อเก็บอยู่ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน 1 เดือนขึ้นไป
อาจพบการละลายและเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ซึ่งเป็นคุณสมบัติปกติอย่างหนึ่งที่พบได้
ในน้ำตาลโตนดแท้ โดยยังสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้ ไม่ได้เสียแต่อย่างใด

แต่ถึงอย่างไรเราขอแนะนำให้นำน้ำตาลโตนดแท้แช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้
เพื่อป้องกันการละลาย โดยจะยังคงรสชาติที่ดีได้ใน 1 ปี

** ข้อสังเกตุ น้ำตาลโตนดเทียมที่มีการผสมสาร จะคงรูปแข็งและละลายยากกว่า **เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

GMP

GMP

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ระบบขนส่งทางเรือ

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

้้้้้้้้้homton.com