รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

PHANGNGA AGRICULTURAL MARKETING CO-OPERATIVE OF BAAC CONSUMER LIMITED

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด

  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 312/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82000

   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์   เป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้จัดประเภทไว้ เลขหมายทะเบียนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ไว้เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2534   เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ ก.011334 และเลข ทะเบียนข้อบังคับที่ ก.0106544

   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) เป็นสหกรณ์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา จำกัด ( สกต. ) ขึ้นในระดับจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกและเสริมสร้างการกินดีอยู่ดีอันจะ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินงานมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย ปัจจัยการผลิตและผลิตผลการเกษตร ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก กล่าวคือ สกต. จะเป็นตัวแทนสมาชิกจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือสินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นอื่น ๆให้แก่สมาชิกตลอดจนรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่ายรวมถึงจัดหาบริการทางการเกษตรอื่น ๆ

สกต.พังงา จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ

สกต.พังงา จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ

สกต.พังงา จำกัด ยินดีต้อนรับค่ะ

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ