รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Coop-Singburi

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด

\"\"\"\"การดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์
      การดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัดที่สำคัญ มี 6 ประการ คือ
      1. การออมทรัพย์โดยการให้สมาชิกถือหุ้น
      2. การจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการจำหน่าย ดังนี้
                2.1 การขายสินค้าปลีกเงินสดแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
                2.2 การขายสินค้าปลีกเงินเชื่อให้กับสมาชิก
                2.3 การขายสินค้าส่งเงินให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
                2.4 การขายส่งเงินเชื่อให้กับสมาชิก หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
                2.5 การขายสินค้าเงินผ่อนแก่สมาชิกของสหกรณ์
                2.6 ขายสินค้าฝากขายจากสมาชิก
                2.7 ขายสินค้าขายโดยตรงโดยส่งสินค้าถึงที่
                2.8 การแลกเปลี่ยนสินค้า (Accouht Trade)
      3. การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในหลายรูปแบบ
      4. การให้ความร่วมมือและประสานการดำเนินงานกับทางราชการ และสหกรณ์อื่น
      5. การเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี
      6. การประสานความร่วมมือกับชุมชนร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด, กรมส่งเสริมสหกรณ์, และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทร้านค้า มีสินค้าจัดจำหน่ายมากกว่า 8,000 รายการ เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าโอท๊อป มากมายหลายรายการ ข้าวสารราคาถูกจากสหกรณ์เครื่อข่าย CDC

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ภ.พ.20

ภ.พ.20