รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Cooperative Aquaculture Uttaradit

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด

เดิมทีที่มาของสหกรณ์ฯ ได้มีชาวบ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เลี้ยงปลาในกระชังแล้วเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งอาหารมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนสูง มีกำไรไม่มาก จึงได้ออกมาตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลาขึ้น ซึ่งมีสมาชิก 5 คน ได้ทำการตลาดและหาอาหารปลาราคาถูกมาเลี้ยง แล้วก็ประสบผลไปในทางที่ดี จึงมีสมาชิกมาเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่งจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อรวมตัวกันซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้ซื้ออาหารปลาในราคาที่ถูก และมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น และมีที่ปรึกษาจากหน่วยงานราชการ จึงได้เดินทางไปที่สหกรณ์จังหวัด และได้จดทะเบียนครั้งแรก จำนวน 30 คน และมีทุนเรือนหุ้น 66,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 167 คน โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2547

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด

จำหน่ายอาหาปลา

จำหน่ายอาหารกบ

จำหน่ายปลานิลสด ปลาทับทิมสด ปลากด ปลาแปรรูป อาหารทะเลแห้ง กุ้งขาว

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ