ระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด E-5

  • 306
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. กระเช้าปีใหม่
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ผลไม้อบแห้ง 3 ช่อง บ้านแคว กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว เชียงใหม่ 2 พริกกะเหรี่ยง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกแม่ลามาหลวง แม่ฮ่องสอน 3 น้ำหวานดอกมะพร้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง สมุทรสงคราม 4 ลูกหยียะรัง กลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา ปัตตานี 5 เก็กฮวย โพธิ์ทอง  กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 6 ผ้าขาวม้าถิรกร กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลเวินพระบาท นครพนม 7 เครื่องดื่มรังนกเข้มข้น หจก. พรมัฆวาน อินเตอร์เทรด จ.กรุงเทพมหานคร 8 ข้าวไรซ์เบอรรี่ SME 9 กากมู๋ -

 

หมายเหตุ : - ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                 - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...