ปลานิลไร้หนัง

ปลานิลสดไร้หนัง ที่ได้รับมาตรฐาน 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from the Department of Fisheries 2.สินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อ.ย. Through its food safety standards . 3.เนื้อปลานิลไร้กลิ่นโคลน (Geosmin &MIB) โดยวิธี SPME-GC/MS จากผลการวิจัยในโครงการการวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลฯ ของรศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน และคณะ สนับสนุนทุนวิจัย โดย สกว.

 • 281
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. ปลานิลสด
 • ยี่ห้อ :
  นายนิล
 • รุ่นสินค้า :
  006
 • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

สินค้าแนะนำ

ปลานิลสด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ล ...