รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด

CHONDAEN AGRICULTURA COOPERATIVE,Ltd.

สถานที่ตั้ง 435 ม.7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ชื่อสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด ชื่อ ผู้ประสานงานของสหกรณ์ นายโกมินทร์ ยศปัญญา เบอร์โทรศัพท์ 085-6049245 E-Mail : YOTPUNYA-MIN@hotmail.com ผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์ ข้าวหอมชลสิทธิ์ (ข้าวสาร) ผู้จัดการสหกรณ์ นายมนตรี ไกรเมฆ เบอร์โทรศัพท์ 081-9730181

สินค้า/บริการ

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

ข้าวหอมชลสิทธิ์
ปลูกในพื้นที่ อำเภอชนแดน

ติดต่อเรา