รายละเอียดกิจการ

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด

Grouptamode

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด “กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด” นับเป็นสถาบันเกษตรกรแห่งความภาคภูมิใจของชาวตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 2517 มีสมาชิกแรกตั้ง 67 คน ด้วยทุน 3,350 บาท ผ่านไป 45 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 1,857 คน ทุนเรือนหุ้น 47 ล้านบาท และทุนสำรอง 26 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดมีการดำเนินงาน ที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี จากโครงการ “เปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าว” ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่ มีรายได้มั่นคง ขณะเดียวกันทางกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดก็มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน สามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี จนได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง และได้รับรางวัลรางวัลระดับชาติถึง 5 ครั้ง โดยในปี พ.ศ.2526 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลทำนาดีเด่นระดับชาติ และในปี พ.ศ.2529, พ.ศ.2548 และพ.ศ.2555 ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานโล่ในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 1.ชื้อสินค้ามาจำหน่าย 2.ธุรกิจรับฝากเงิน 3.ธุรกิจสินเชื่อ 4.ธุรกิจปั๊มน้ำมัน 5.ธุรกิจรวบรวม (ข้าวสังหยด) 6.ธุรกิจโรงงานยางพารารมควัน

สินค้า/บริการ

 • New

  ข้าวสังข์หยดพัทลุง

  ข้าวสังข์หยดพัทลุง ...
 • Rec

  ข้าวสังข์หยดพัทลุง

  ข้าวสังข์หยดพัทลุง ...
 • Sale

  ข้าวสังข์หยดพัทลุง

  ข้าวสังข์หยดพัทลุง ...

ติดต่อเรา

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด

32/1 ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลึง พัทลุง 93160