รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

thaimilk

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร รวบรวมน้ำนมโค จากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และนำน้ำนมโคที่รวบรวมส่งขายให้กับบริษัทเอกชน และนำน้ำนมโคแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นมพร้อมดื่มของสหกรณ์

สินค้า/บริการ

 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ ...
 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 5 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • New

  นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 2 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • New

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที รสหวาน ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ...
 • New

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคน ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 5 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • Rec

  นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 2 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • Rec

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที รสหวาน ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ...
 • Rec

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคน ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 5 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • Sale

  นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 2 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • Sale

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที รสหวาน ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ...
 • Sale

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคน ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล.

  นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด ขนาด 200 มล. ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 5 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ลิตร

  นมพาสเจอร์ไรส์ ตราไทยมิลค์ ขนาด 2 ลิตร ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เล ...
 • นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที รสหวาน ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ ที่รวบรวมจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ...
 • นมพร้อมดื่มยูเอชที ขนาด 180 มล.

  นมพร้อมดื่มยูเอชที ตราไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้ 100% ที่รวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคน ...

ติดต่อเรา

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

59 หมู่ 18 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก สระบุรี 30130