ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด

242 หมู่1 ต.สันติสุข อ.พาน เชียงราย 57120