ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด

999 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย อุตรดิตถ์ 53120