ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

59 หมู่ 18 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก สระบุรี 30130